Liturgie pro ministranty

Liturgické předměty

Jestli nevíš, k čemu mnohé z nich slouží, tak poslouchej:

Kalich – v kalichu proměňuje kněz víno v krev Ježíše Krista, a ta nám připomíná, že za nás prolil svou krev na Golgotě.

Všiml sis, že kněz do kalicha kromě vína před proměňováním přidává i trošičku vody ?  A víš proč to dělá ? 

a) má málo vína a chce se pořádně napít
b) víno je moc silné, a tak ho potřebuje naředit, aby mohl po mši řídit auto
c) je to připomínka několika událostí :

– Když Ježíšovi probodli bok, vytryskla krev a voda
– Ježíš přece v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno
– Symbolizuje to spojení lidství a Božství Ježíše Krista

Patena – připomíná malý tácek. Rozeznáváme tři druhy paten:

Mešní patena = patří ke kalichu
Konsekrační patena = miska na hostie (jinak se nazývá také „obětní miska“)
Patena ke sv.přijímání = slouží k zachycení úlomků hostií při podávání sv.přijímání

Palla – připomíná tenkou zdobenou destičku a pokládá se na kalich, aby do něho nepadaly nečistoty

Purifikatorium – je šáteček, se kterým se čistí kalich, patena a ruce kněze po sv.přijímání. Od lavaba se pozná tím, že má na sobě vyšitý červený křížek

Korporál – je ubrousek a klade se na obětní stůl jako podložka pod kalich a pateny, aby se na něm zachytily případné úlomky hostií

Ciborium   – vypadá jako kalich, ale má víčko a uchovávají se v něm proměněné hostie uložené ve svatostánku

Monstrance    – používá se při vystavení nesvětější svátosti a jejímu uctívání na oltáři, to znamená, že se do ní vkládá proměněná hostie

Monstrance připomíná slunce. Myslíš, že je to náhoda ? Proč má právě tento tvar?

a) Je to hezké
b) Sluníčko je strašně veliké, a tak nám to ukazuje Boží velikost
c) Slunce je středem, kolem kterého se otáčí naše země a tedy i náš život a bez Slunce by nebyl na zemi život. A toto nám symbol sluníčka na monstranci ukazuje, že středem našeho života je Bůh, to On je našim sluníčkem, bez kterého by náš život nebyl možný

Pyxida – je schránka, která bývá ve svatostánku a uchovává se v ní velká proměněná hostie, pokud nemůže být v monstranci, která by se do svatostánku nevešla

Lavabo – je šáteček, se kterým se přikrývají konvičky s vodou a vínem a před proměňováním si do něho utírá kněz ruce

Liturgické oblečení

Jako správný ministrant bys měl znát nejen to, co nosíš ty, ale také to co si obléká kněz a jáhen. Kdo ho nosí se dozvíš v závorce K = kněz, J = jáhen, M = ministrant)

Humerál – obléká si ho kněz pod albu a dává si ho na ramena a kolem krku (K, J)

Alba – dlouhý bílý šat (K, J)

Štola – zdobený pruh látky, který si kněz dává kolem krku a jáhen přes rameno. Má barvy podle liturgického období. (K, J)

Ornát – svrchní bohatě zdobené roucho bez rukávů. Stejně jako štola má různé barvy podle liturgického období. (K)

Pluviál – je dlouhý slavnostní plášť, který se používá při procesích, požehnání atd., ale ne při mši (K)

Klerika – dlouhý černý šat, kterou může nosit kněz mimo mši svatou. Místo kleriky ministranti často nosí černou suknici a černý límec (K, M)

Dalmatika – svrchní roucho jáhna. Obdobně jako ornát pro kněze má různé barvy podle liturgického období. (J)

Rocheta – bílé roucho, které ministranti nosí nad klerikou, nebo nad suknicí s límcem (M)

Pileolus – je malá kulatá čepička, kterou nosí biskup. Nazývá se také „Soli Deo“. Otec biskup ji sundává jen ve chvílích, kdy je přítomna Nejsvětější svátost, aby tím vyjádřil úctu k Bohu. Mají různé barvy: fialová = biskupská, červená = kardinálská, bílá = papežská, černá = opatská.

Mitra – určitě víš jak vypadá „mikulášská čepice“. Nosí ji kromě biskupa i opati a preláti

Pektorál – zlatý kříž, který nosí biskup na prsou

Liturgické postoje

Nejen tím, co při mši děláme a říkáme, ale také svými pohyby vyjadřujeme mnoho důležitého. Někdy musíme umět být i vážní a dát najevo svou úctu k někomu, koho máme rádi. Každý postoj má dokonce svůj zvláštní význam:

Stání – vyjadřuje naši úctu a připravenost ke službě. Když stojíme, znamená to, že jsme připraveni poslouchat a dělat to, co chce Bůh. Zároveň vyjadřuje úctu k tomu, kdo k nám mluví – např. k Ježíši při evangeliu

Klečení a úklona – projev úcty a pokory před Pánem Ježíšem v eucharistii. Klaníme se Bohu, značíme tím, že jsme pokorní, protože Bůh je mnohem větší než já

Sezení – nám umožňuje si uvědomit, že jsme Bohem pozváni. Jsme při něm uvolnění, klidní, abychom mohli plně a dokonale naslouchat

Sepnuté ruce – jsou symbolem modlitby, ukazují, že Bohu nabízíme své ruce k Jeho dílu

Podání ruky – vyjadřuje odpuštění, přátelství, jednotu. Díváme se při něm druhému do očí.