Svátost biřmování

Milí spolufarníci,

rádi bychom se s vámi podělili o několik zážitků spojených s naším biřmováním, které po šesti letech proběhlo 27. května 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie za účasti našeho královéhradeckého pana biskupa J. E. Mons. Jana Vokála.

Na přijetí svátosti biřmování se nás každých 14 dní více než půl roku připravovalo celkem dvacet. Po celou dobu byl naším duchovním průvodcem zdejší pan děkan Mgr. Oldřich Kučera. Pokud kvůli neodkladným záležitostem nemohl na setkání přijít, zastoupil jej pan vikář Bc. Th. Petr Soukal, který nám probíraná témata ukazoval z jiného úhlu pohledu, což bylo pro nás velmi zajímavé a přínosné.  Společně jsme se tak zamýšleli nad teologickými i morálními otázkami víry i běžného života u duchovně vyzrálého člověka.

V den „D“ jsme vysvátkovaní, natěšení a možná i trochu nervózní stáli před sluncem zalitou brodskou farou. Proběhlo přivítání s otcem biskupem, a pak už jsme v liturgickém průvodu za zvuku varhan společně vstoupili do kostela, kde na nás v lavicích čekali kmotři a naše rodiny. Kostel byl tentokrát zaplněn do posledního místečka.

Následovala slavnostní mše, při které jsme od otce biskupa přijali svátost biřmování. Každý z nás před něj předstoupil, s rukou kmotra na pravém rameni,  byl pomazán olejem – křižmem – a přijal pečeť daru Ducha Svatého. Po mši následovalo společné fotografování a poté neformální a milé posezení na faře, při které nám pan biskup odpovídal na naše otázky. Měli jsme tak možnost poznat jej nejen jako diecézního pastýře, ale také jako člověka se silným životním příběhem, který na vlastní kůži zažil emigraci z tehdejšího Československa a potýkal se se všemi dilematy a otázkami, které s sebou toto rozhodnutí přinášelo.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří se na přípravě této krásné slavnosti podíleli.

Co říci závěrem? Jako hřivny jsme přijali dary Ducha Svatého, to, jak s nimi naložíme, záleží na každém z nás, proto vás srdečně prosíme o modlitbu, abychom je pouze „nezakopali“ (viz Mt 25,14-30).

Lenka Vencová