Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb

Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb
v období uvolňování vládních omezení

platná od 27. 4. do 7. 6. 2020

V Hradci Králové dne 20. dubna 2020

Č. j. BiHK-1241/2020

 

Od 27. 4. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob.

Je pravděpodobné, že k následujícímu datu může dojít i k většímu rozvolnění, např.:

Od 11. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob.

Od 25. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob.

 

Milí spolubratři,

radujeme se z toho, že se naše svatyně budou moci postupně zpřístupňovat účastníkům bohoslužeb, i když v etapách, jak je výše naznačeno. Mějme na paměti, že Vaši věrní farníci, zvláště ti staršího věku, budou mít přes hlubokou touhu po eucharistickém Kristu a po Mši svaté i oprávněné obavy z nákazy a bude jim nepříliš snadné dodržovat všechna hygienická opatření. V takovém případě Vám radím, abyste věkově starším farníkům i nadále doporučovali využití mé dispenze od účasti na nedělní Mši svaté (televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb nadále budou pokračovat) až do doby úplného uvolnění omezení počtu osob na bohoslužbách, pravděpodobně do 7. 6. 2020.

 1. Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla:
 2. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb, všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
 3. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 4. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku­‑ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 5. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
 6. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
 7. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, např. kázáním přesahujícím 5 minut, dlouhými zpěvy žalmů, atp.
 8. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor (chrámová loď a pěvecký kůr).
 10. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 11. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 12. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena.

 1. Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro období uvolňování omezení týkajících se bohoslužeb v Královéhradecké diecézi:
 2. Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 3. Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
 4. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na Mši svaté.
 5. Duchovní správci oznámí věřícím dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne.
 6. Pro fyzickou účast na bohoslužbách je možné a vhodné věřícím nabídnout rezervační systém, vždy platný na jeden týden.
 7. Účast konkrétních věřících na bohoslužbě je vhodné ověřit na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela, např. pověřenou osobou u vchodu do kostela.
 8. Vkostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící (není myšleno na jméno, toto slouží pouze pro rozdělení prostoru, věřící si sami pak z těchto míst vyberou…) při dodržení 2 metrové vzdálenosti každým směrem. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.
 9. Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických opatření. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel, např. na farní zahradě.
 10. Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK (viz výše body I., 1-12).
 11. V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký