Galerie: Jáhenské svěcení

V naší farnosti se v neděli 14. září 2014 konala slavná mše svatá, při které byli za hojné účasti věřících posvěceni k jáhenské službě dva muži z našeho středu – Petr Trefil a Jiří Kadlec.

Před začátkem mše svaté byli oba kandidáti představeni otci biskupovi Josefu Kajnekovi. Petr i Jiří přede všemi vyznali svou víru a farní obec dosvědčila jejich způsobilost ke kněžskému svěcení. Jáhenské svěcení je první stupeň svátosti kněžství a mohou jej přijímat i ženatí muži, kteří splní předepsaná studia a kteří slyší Boží volání k této službě v církvi.

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl zcela zaplněn. Kromě farníků zde byli především rodiny, přátelé a příbuzní obou budoucích jáhnů. U oltáře s otcem biskupem byl náš pan vikář P. Pavel Hroznata Adamec, otec P. Josef Pecen a P. Pavel Veit z Lipnice nad Sázavou a Krásné Hory, neboť do této farnosti nyní patří Jiří, který bydlí v Okrouhlici. Také přijeli další kandidáti jáhenství z královéhradecké diecéze, kteří přijmou toto svěcení v nejbližších týdnech v místě svého bydliště. Přítomen byl i jáhen Josef Poživil z Čáslavi a nechyběli ani mladší i starší ministranti.

Mši svatou doprovázel sbor zpěváků. Obě manželky kandidátů se vystřídaly při čtení z Písma svatého. Po promluvě otce biskupa vyprošovala celá farnost svými modlitbami a zpěvem svatodušního hymnu plnost darů Ducha svatého světiteli i oběma budoucím jáhnům. Potom Petr a Jiří veřejně vyznali před otcem biskupem své odhodlání sloužit nerozděleným srdcem Bohu a připravenost plnit povinnosti vyplývající z jáhenské služby. Své prohlášení zpečetili vložením sepjatých rukou do dlaní biskupa, čímž složili slib úcty a poslušnosti. Také manželky obou kandidátů byly dotázány, zda chtějí být svým mužům v jáhenské službě oporou a pomocí.

Před samotným svěcením jsme prosili o pomoc a přímluvu také všechny svaté při litaniích, při nichž svěcenci leželi tváří k zemi na znamení úplného odevzdání se Bohu a na znamení toho, že přijímají tento zcela nezasloužený dar. Po litaniích nastala nejdůležitější chvíle svěcení. Otec biskup svým vkládáním rukou na hlavu obou mužů a konsekrační modlitbou udělil svátost kněžství – dar Ducha svatého pro jáhenskou službu.

Naši noví jáhni pak přijali jáhenské liturgické roucho. Štolu, která se klade od levého ramene k pravému boku, a svrchní šat – dalmatiku. Od otce biskupa dostali knihu evangelia na znamení toho, že mají hlásat evangelium slovem i životem. Též se pozdravili políbením pokoje.

Při bohoslužbě oběti již oba noví jáhni přisluhovali u oltáře podle své nové služby a také podávali svaté přijímání. Na závěr mše svaté promluvil nový jáhen Petr za sebe i Jiřího. Ministranti měli připravené tři krásné kytice. Jedna patřila otci biskupu Josefovi. Petr i Jiří mu děkovali za jeho vedení při studiu i za jeho příklad života. Také děkovali svým rodičům a rodinám za vše dobré, co mohli

od nich na své životní cestě přijmout. A komu patřily ty dvě další kytice? „To nejlepší jsem si nechal nakonec,“ řekl při své řeči Petr. A s vroucím poděkováním a políbením darovali oba noví jáhni kytice růží svým manželkám.

Po skončení mše svaté byli všichni přítomní pozváni na faru, kde bylo připravené občerstvení, při kterém bylo možno prodloužit si tuto slavnostní a významnou chvíli naší farnosti.

Oběma novým jáhnům – Petrovi i Jiřímu – děkujeme za odvahu, s níž byli ochotní učinit tento významný krok ve svém životě a přejeme jim hojnost Božích milostí nejen v jejich nové jáhenské službě, ale zejména Boží ochranu a požehnání pro jejich rodiny.

Marta Růžková

Foto: Petr Zatloukal