Co jsou odpustky? Jak je možné je získat?

Praxe odpustků v sobě zahrnuje jak nauku o nekonečných zásluhách Krista, které Církev jako služebnice vykoupení rozděluje a aplikuje, tak také společenství svatých, a říká nám, že jsme sjednoceni vzájemně v Kristu a že nadpřirozený život každého může být prospěšný druhým .“
Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 87.
 
Z Katechismu katolické církve, dále KKC, články 1471–1479:
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých. (…) Každý věřící může získat odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. (KKC 1471)
 
Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích. Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. (KKC 1472)
 

Odpustky v „dušičkovém týdnu“

Odpustky jsou přivlastnitelné duším v očistci.
1. listopadu (odpoledne)

2. listopadu (celý den)
při návštěvě kostela

modlitba Páně
Vyznání víry
tři obvyklé podmínky
denně 1. až 8. listopadu
při návštěvě hřbitova

modlitba za zemřelé
tři obvyklé podmínky
 

Jaké jsou tři obvyklé podmínky?

1) svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce získat odpustek)
2) svaté přijímání
3) modlitba na úmysl Svatého otce
+
4) vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek (+ úmysl jej získat)
5) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
 

Odpustky při jiných příležitostech

Prostřednictvím Církve lze získávat plnomocné (i částečné) odpustky i při mnoha dalších příležitostech, které lze nalézt v Enchiridionu odpustků. Plnomocný odpustek můžeme získat jen jednou denně. Výjimku může tvořit případ, když je člověk v nebezpečí smrti.
Plnomocný odpustek
Částečný odpustek
společná modlitba růžence, modlitba křížové cesty, půlhodinová adorace před Nejsvětější svátostí, půlhodinové rozjímání a četba Písma svatého, účast na alespoň třídenních exerciciích, přijetí požehnání Urbi et Orbi, obnova křestního slibu (během velikonoční vigílie, nebo při výročí křtu)
modlitba Magnificat, recitace Apoštolského vyznání víry, pozorná přítomnost při kázání, modlitba Anděl Páně, Anděle Boží, duchovní přijímání, návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé, modlitba litanií, schválená modlitba za kněžská nebo řeholní povolání, modlitba za papeže, znamení kříže…