Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství se sv. Janem Pavlem II.

Při dnešní ranní modlitbě breviáře mi z desek vypadl kdysi uschovaný text modlitby papeže
sv. Jana Pavla II., který touto modlitbou 17.srpna 2002 zasvětil celý svět Božímu milosrdenství. Chcete-li, můžeme se tuto modlitbu modlit, aby čas, který teď prožíváme, přinesl nakonec i hojné požehnání a ať se všechny ty znovu objevené Boží dary v podobě lidské solidarity, soukromé vroucí modlitby, pokory a upřímné vděčnosti za maličkosti a za bližní neztratí a ať se svět, až všechna epidemie pomine, nevrátí do starých kolejí, ale ať jede dál už po nové trati :

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,
Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země
poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě,
trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání
svého Syna, buď milosrdný k nám i celému světu.

Amen