Poznatky z farních synodních skupinek a z dotazníků

V průběhu prosince 2021 až března 2022 v naší farnosti probíhala první fáze celocírkevní synody.Chtěl bych jako farní koordinátor synody poděkovat všem, kdo se jakkoli zapojili do synodálního procesu. Budu se snažit závěry nějak odprezentovat. Zda a jak se závěry z diskusí promítnou do života celé církve nevím, ale pevně věřím, že zajímavé podněty i kritické připomínky jistě budou reflektovány v životě farnosti a budou řešeny na pastorační radě.

Výstupy zanesené jednotlivými skupinkami do formuláře pro diecézní syntézu poznatků najdete na těchto odkazech:

– výstup z diskusních skupinek najdete zde Synodni_skupinky_spojeny

– výstup z anonymních dotazníků najdete zde DOTAZNIK_tištěný do farnosti_spojeny

Z toho, jak jsem měl možnost všechny výstupy pročíst a z toho, jak jsem hovořil se zástupci jednotlivých diskusních skupinek, tak bych vypíchnul pár důležitých poznatků takto:

– největší přínos církevní synody je v osobním setkávání a prožití sdílení ve skupinkách, možnost diskuse nad aktuálními tématy, které nás opravdu tlačí, hledání nových možností

– velmi často zaznívá potřeba lepší pastorace seniorů, zejména těch, kteří už pro stáří a nemoc stojí mimo běžný život farnosti, a o kterých duchovenstvo neví (zde je však nutné, aby byli duchovní těmito seniory, jejich příbuznými nebo přáteli  informování)

– je nutné zlepšit vzájemnou komunikaci, vzájemně se respektovat a přijímat svou různorodost

– máme se snažit být více otevření a více se začlenit do společnosti

– nemáme se snažit naplnit jen duchovní potřeby, ale také ty obecně lidské a skrze ně budovat naše vzájemné vztahy