Velká adventní soutěž

Milí farníci,

na začátku adventu jsme pro vás připravili soutěž, která vám může pomoci vstoupit do nové liturgické doby.

V čem soutěž spočívá?

Úkolem soutěžících je přiřadit správnou fotografii biblických postaviček ke správné biblické události a biblickému citátu.

Biblické citáty 

A – Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko ležící v jeslích.

B – Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti.

C – Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

D – „Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť milostivě pohlédl na svou nepatrnou služebnici.“

E – „Nyní můžeš svého služebníka, Pane, podle svého slova propustit v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil přede všemi národy.“

F – „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ 

G – „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, až ti řeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“

H – „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Mesiáš, Pán.“

Najděte biblický citát

A nakonec se můžete pokusit najít biblické citáty A – H v Novém zákoně a připojit správnou citaci, například „Jan 3, 16“.

Jak má tedy vypadat soutěžní odpověď?

Například: 1 – A – Lk 4, 10

Kam můžete soutěžní odpovědi zasílat?

Vaše odpovědi můžete zasílat mezinárodní koordinátorce adventních soutěží pro Evropu na email:

m.ruzkova@email.cz