Úkon zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi
Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství,
tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože
nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií
uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme
závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru
a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli
jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností,
paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit
svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme
zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa.
Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který
si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se
stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!
Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a
války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále
láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval
Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.
Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin
vedla za ruku.
Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za
kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc
v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já,
tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby.
V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš
naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.
Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek,
řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší
naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti
lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli
destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás
vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení
zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni
všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči
potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás
probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.
Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle
tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést
do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu
s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský
národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká. Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou,
hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.
Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému
Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu.
Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka,
zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti
pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme
budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.
Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne
znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil
Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem
naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás
tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.
Amen.